Kontakt

Hana Cukrová

+420 549 496 483

Spolupracujte s Kariérním centrem MU

Kariérní centrum MU nabízí všem pracovištím Masarykovy univerzity pomoc s rozvíjením potenciálu stávajících zaměstnanců, náborem kvalitních uchazečů a pořádáním akcí se zaměstnavateli na univerzitní půdě. 

Souhrnná nabídka služeb pro univerzitní pracoviště

Máte zájem s námi spolupracovat?
Kontakt pro univerzitní pracoviště:

       Mgr. Hana Cukrová
cukrova@kariera.muni.cz
        +420 733 741 886

Statistiky

Rozvoj zaměstnanců

Vzdělávání a školení

Využijte možnosti zlepšit dovednosti, kompetence či znalosti svých zaměstnanců. Sestavte si balíček aktivit na míru podle toho, co potřebujete. V rámci služby je možné se zaměřit na: Měkké dovednosti a kompetence a Odborná personalisticko-psychologická témata.

Délka školení je 2, 4 nebo 6 hodin.

Školení jsou připravena na klíč podle potřeb konkrétního pracoviště.

Školení probíhají přímo na pracovišti nebo na KC.

Development centrum

Odhalte silné stránky a rezervy svých zaměstnanců, sledujte jejich potenciál a zjistěte další kroky k rozvoji jednotlivců nebo celého týmu. Development centrum je řízený celodenní program pro tým zahrnující plnění úkolů zábavnou formou.

Developlment centrum probíhá ve skupině, následné konzultace jsou individuální.

Max. počet účastníků je 10 – 15 osob.

Získáte písemnou výstupní zprávu nebo osobní konzultaci výsledků z pozorování při týmových i individuálních situacích a testování se zacílením na další rozvoj.

Koučink

Koučink je proces podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti. Jeho cílem je rozvoj potenciálu zaměstnanců, rozšiřování jejich úhlů pohledu, plánování dalších kroků směřujících k vyžadovanému cíli, odstraňování bariér či překážek.

Koučink může probíhat jak individuálně, tak ve skupině.

Témata reflektují potřeby týmu nebo je přináší vedoucí/manažer.

Délka sezení u individuálního koučinku je 60 minut/zaměstnanec a u týmového podle dohody.

Rozvojové psychologické testování

Rozvojové testování slouží pracovníkům univerzity k získání informací o sobě, o svých silných a slabých stránkách. Získávají tak doporučení k rozvoji ve svém pracovním i osobním životě v oblasti měkkých dovedností, výkonu a vztahů na pracovišti.

Účastník získá podrobně zpracovanou písemnou výstupní zpětnou vazbu
s možností osobní konzultace v délce 30 minut.

Délka testování je přibližně 3 hodiny za přítomnosti psychologa.

Testování může probíhat individuálně i skupinově, osobní konzultace je vždy
individuální.

Teambuilding

V rámci výjezdního zasedání je zajištěn program dle potřeb zadavatele – od
seznámení se s novými kolegy, propojení a networking se zaměstnanci napříč
pracovišti až po řešení náročnějších témat (stmelování kolektivu, hřešení skrytých problémů, zavedení změn či rozvoj celého týmu).

Služba může být nastavena jako vícedenní, celodenní nebo jako
dopolední/odpolední/večerní program.

Náplň programu je podle domluvy.

Témata a aktivity mohou být zábavné, výukové, zážitkové, outdoor/indoor,
propojené s týmovým koučinkem, odborným pozorováním na pracovištích aj.

Výběrová řízení a kariérní portál JobCheckIN

Analýza pracovní pozice

Profil pracovní pozice je vytvořen na míru z hlediska organizační struktury pracoviště, obsahu práce, požadavků pracovníka, zadaných kompetencí, hodnocení jeho úspěchu a výkonu, včetně možností jeho osobního rozvoje. Na základě profilu je připraven inzerát na pracovní pozici.

Získávání uchazečů

Služba zahrnuje inzerování pracovní nabídky prostřednictvím kanálů Kariérního centra MU a oslovení potenciálně vhodných uchazečů z databáze kariérního portálu JobCheckIN. Získáte dokumenty přihlášených uchazečů (CV, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajů, případně jiné dle požadavků).

Výběr uchazečů

Posouzení CV a motivačních dopisů, kdy jsou vybrány životopisy a motivační dopisy kandidátů vhodných na danou pracovní pozici a dodány dokumenty doporučených uchazečů.

Individuální pohovory, kdy je navržen a veden strukturovaný pohovor s uchazeči. Jsou ověřeny tvrdé, měkké a obecné kompetence dle zadání nebo na základě analýzy pracovní pozice. Získáte písemnou zprávu o splněných požadavcích uchazeče nebo je možná osobní konzultace.

Assessment centrum, které je připraveno a vedeno týmem pozorovatelů. Zahrnuje skupinové i individuální modelové situace, psychodiagnostické testování a pohovory s uchazeči. Získáte písemné zprávy o doporučených uchazečích včetně celkové interpretace chování, popisu silných i slabých stránek, predikci chování v pracovním procesu aj.

Psychodiagnostika

Služba zahrnuje testování vybraných uchazečů pomocí psychodiagnostických metod (osobností, výkonové a projektivní testy). Získáte písemnou zprávu o doporučených kandidátech zahrnující popis jejich charakteristických povahových rysů včetně vyhodnocení silných stránek, rezerv pro danou pozici a návrhu otázek na přijímací pohovor v užším kole.

Basic – pro administrativní pracovníky a nižší pracovní pozice, zahrnující výkonové a osobností testy, délka trvání max. 60 minut.

Standard – pro střední pracovníky, manažery a osoby pracující v týmu, zahrnující výkonové, osobností a interpersonální testy, délka trvání max. 120 minut.

Premium – pro vedoucí pracovníky, vedoucí pozice, manažery a klíčové osoby, zahrnující výkonové, osobností, interpersonální testy a zvládání zátěže, délka trvání max. 180 minut.

Kariérní portál JobCheckIN

Cílem portálu JobCheckIN je vytvořit jednotný inzertní prostor pro všechny zaměstnavatele, kteří chtějí inzerovat své pracovní pozice na Masarykově univerzitě. Student si tak na jednom místě udělá rychlý a efektivní přehled o trhu práce a možnostech, které se mu nabízí. Naopak zaměstnavatel bude mít jasno v tom, kam se obracet se svou nabídkou práce. Bude tak pro něj jednodušší oslovit právě Masarykovu univerzitu jako zdroj svých potenciálních zaměstnanců.

Inzerce pracovních pozic přicházejících na univerzitu – přicházejí k Vám na fakultu nebo pracoviště nabídky práce ke zveřejnění vhodné pro studenty a absolventy? Zašlete je Kariérnímu centru MU a to se o nabídku postará. Domluvíme se se zaměstnavatelem na způsobu inzerce a poskytneme profesionální servis.

Inzerce univerzitních pracovních pozic – Hledáte vhodné kolegy do svých řad a rádi byste informovali o této nabídce studenty a čerstvé absolventy
Muni? Zašlete nabídku Kariérnímu centru MU. Nabídku vyvěsíme, budeme Vás o průběhu informovat a předáme Vám uchazeče, kteří v portálu projevili zájem o danou pozici.

Akce pro studenty dle potřeb fakulty

Firemní workshop

Na workshopu vybrané společností prezentují studentům svou firemní kulturu. Zároveň účastníci mají možnost nahlédnout pod pokličku znalostí a dovedností, kterou jsou potřebné pro budování kariéry v daném oboru.

Délka trvání je max. 90 minut s kapacitou 30 studentů.

Industry ShowCase

V rámci akce Industry ShowCase se studenti seznámí s vybraným odvětvím pracovního trhu. Díky účasti několika společností mají možnost porovnat mezi sebou konkurenty, případně si vyslechnout kariérní příběhy různých absolventů. Součástí akce je moderovaná debata mezi zástupci společností a neformální networking.

Design akce na míru potřeb cílové skupině.

Délka trvání je 3 – 4 hodiny s kapacitou 50 – 80 studentů.

                                              Chcete s námi spolupracovat?

  Kontakt pro univerzitní pracoviště:

  Mgr. Šárka Karmazínová
 karmazinova@rect.muni.cz
 +420 602 742 017

Hlavní partner